کتاب اصول طراحي سيستمهاي هيدروليك

کتاب اصول طراحي سيستمهاي هيدروليك

دریافت

کتاب اصول طراحي سيستمهاي هيدروليك

دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک

جزئیات و دریافت

 1- پرسهاي هيدروليكيپرسهاي هيدروليك نيروي خود را از حركت يك پيستون در داخل يك سيلندر به دست مي آورند. اين حركت زماني ايجاد ميشود كه يك سيال تحت فشار وارد محفظه سيلندر شود. وضعيت سيال توسط پمپ و شيرهائي جهت افزايش، كاهش و يا حفظ فشار به صورت مورد نياز درآمده و ميتواند نيروي لازم براي به حركت درآوردن پيستون را فراهم كند. بنابراين نيروي موجود در پرس هيدروليك با حداكثر فشار موجود در سيلندر تعيين ميشود.پرسهاي هيدروليك قادرند تناژ كامل خود را در هر وضعيتي از حركت سيلندرها به قطعه كار اعمال نمايند. همچنين طول حركت سيلندرها را ميتوان در هر حدي از مسير حركت محدود ساخت. اين در حالي است كه در پرس هاي مكانيكي تناژ كامل را تنها در انتهاي مسير حركت ضربه زدن ميتوان كسب نمود. همچنين مسير حركت ضربه زدن در اين پرس ها مقدار ثابتي است.ويژگيهاي پرسهاي هيدروليك را به صورت ذيل ميتوان خلاصه نمود:    تغيير و تنظيم سرعت كورس در حالت ايجاد نيروي ثابت    تنظيم نيروي وارده به ميزان مورد نياز    اندازه گيري و كنترل الكترونيكي نيروي وارده طي فاصله كورستناژ پرستناژ يك پرس هيدروليكي عبارت است از حداكثر نيروئي كه سيلندر اصلي آن ميتواند به قطعه كار اعمال نمايد. معمولاً براي تعيين تناژ مورد نياز پرس بايد روي رفتار قطعه كار و فرآيند اعمالي روي آن مطالعه نمود. براي مثال در برشكاري ورق، جنس آن و سطح برش نقش مهمي را در حداكثر نيروي لازم برشكاري ايفا ميكنند. در پرس كمپاكت پودر، نوع پودر، دانسيته و استحكام نهائي قطعه فاكتورهاي مهم تعيين كننده حداكثر نيروي مورد نياز ميباشند.تعيين فشار كاري سيستمبراي تعيين سطح فشار در يك سيستم هيدروليك بايد در نظر داشت كه با بالا بردن فشار ميتوان از المانهاي هيدروليكي كوچكتري براي رسيدن به تناژ مورد نظر، استفاده نمود. همچنين قطر لوله ها را ميتوان كوچكتر انتخاب نمود. در نتيجه، هزينه ساخت پرس كاهش مي يابد. از طرف ديگر با افزايش فشار، روغن در سيستم زودتر داغ ميكند، نشتي ها بيشتر و اصطكاك و سايش نيز افزايش مي يابد. در نتيجه فاصله انجام سرويس ها بايد كوتاهتر شود. همچنين نويز و پيكهاي فشاري نيز افزايش يافته و خواص مطلوب ديناميكي سيستم كاهش مي يابد.در مجموع پس از برآوردهاي اوليه نوع كاركرد پرس، براي دستيابي به يك شرايط مطلوب كاري انتخاب يكي از فشارهاي 160, 100 يا 200 bar معمول ميباشد.اجزاء اصلي سيستم هيدروليك پرسسيستم هيدروليك پرسها شامل اجزاء اصلي ذيل ميباشد:    سيلندرهاي هيدروليك    پمپ    موتور الكتريكي    روغن هيدروليك    لوله و اتصالات    شيرهاي راه دهنده روغن    شيرآلات كنترل دبي و فشار روغن    مخزن روغندر ادامه نكات مهم مربوط به طراحي، انتخاب و تعيين نوع المانهاي هيدروليك شرح داده ميشود:نحوه انتخاب سيلندرهاي هيدروليكدر انتخاب سيلندرهاي هيدروليك موارد ذيل بايد در نظر گرفته شود:1-حداكثر فشار كاري سيستمرنج فشار كاري استاندارد براي المانهاي هيدروليك به صورت 600bar,500,400,315,250,200,160,100,63,40,25  ميباشد. با اينحال سازنده هاي مختلف بعضا رنجهاي محدودتر يا متنوع تري را انتخاب ميكنند. براي مثال ركسروت محدوده فشار كاري سيلندرهاي خود را به صورت 350bar,250,105  قرار داده است. فشارهاي مذكور حداكثر فشاريست كه مصرف كننده مجاز است به سيلندر اعمال نمايد.2-قطر پيستون و ميله پيستونميزان نيرويي كه يك سيلندر هيدروليكي ميتواند توليد كند، تابع فشار كاري و سطح پيستون آن ميباشد. هر چه قطر پيستون بزرگتر در نظر گرفته شود نيرويي كه سيلندر ميتواند توليد كند بزرگتر خواهد بود. اين موضوع براي سطح ميله پيستون به صورت معكوس است يعني هر چه قطر ميله پيستون بيشتر باشد سطح موثر اعمال نيرو در جلوي سيلندر كاهش ميابد و سيلندر در برگشت نيروي كمتري توليد ميكند.در جدول(1) محدوده قطرهاي مختلف براي پيستون و ميله پيستون مربوط به محصولات ركسروت نشان داده شده است. براي مثال سيلندري كه قطر پيستون آن 63mm و قطر ميله پيستون آن 28mm ميباشد در جدول به صورت 63/28  نمايش داده شده است. جدول(1)- محدوده قطر پيستون و قطر ميله پيستون (ركسروت) Ratio of dia.    Piston rod dia.    Piston dia.32/18    18    3240/18    18     40 40/20    2040/25    2540/28    2850/22    22     5050/28    2850/36    3663/28    28     6363/36    3663/45    4580/36    36     8080/45    4580/56    56100/45    45     100100/56    56100/70    70125/56    56     125125/70    70125/90    90140/90    90     140140/100    100150/70    70     150150/100    100160/100    100     160160/110    110200/90    90     200200/125    125200/140    140220/160    160    220250/180    180    250 3-نسبت سطحاين ضريب به صورت زير تعريف ميگردد: كه در آن Ap  سطح پيستون و ASt  سطح ميله پيستون ميباشد. براي ابعاد استاندارد پيستون و ميله پيستون ها، شش خانواده مختلف  تعيين شده است. يعني با تعريف شش مقدار مختلف براي ارزش اسمي   به صورت 5,2.5,2,1.6,1.4,1.25  ميتوان قطر پيستون و ميله پيستون را نسبت به هم محاسبه نمود. البته بايد توجه داشت كه با اختيار نمودن دو عدد مشخص براي قطر پيستون و ميله پيستون الزاما به اعداد ذكر شده براي   دست نمي يابيم، بلكه مقادير واقعي  اعدادي نزديك به ارزش اسمي   ميباشند. براي مثال در خانواده  ، ارزش واقعي  به صورت 1.3,1.25,1.24  ميباشد. در جدول (2) مقادير مربوط به ارزش اسمي  بهمراه قطر پيستون و ميله پيستون سيلندرهاي مختلف نشان داده شده است.جدول(2)-مقادير اسمي ضريب نسبت سطح125    100    80    63    60    50    40    32    25    dp    j56    45    36    28    25    22    18    14    12    dSt        2570    56    45    36    32    28    22    18    14    dSt        480    63    50    40    36    32    25    20    16    dSt        690    70    56    45    40    36    28    22    18    dSt    2100    80    63    50    45    40    32    25    20    dSt        5110    90    70    56    55    45    –    –    –    dSt    5 4-حداكثر نيروي سيلندراگرچه ظرفيت كاري سيلندرها را معمولا از رابطه  محاسبه ميكنند، با اينحال بايد در نظر داشت كه تنها عوامل تعيين كننده نيروي سيلندر، فشار و سطح پيستون نمي باشند بلكه فاكتور مهمي كه آنرا نيز بايد در نظر داشت امكان ايجاد كمانش در سيلندر مي باشد. نيرويي كه تحت آن در يك سيلندر كمانش رخ مي دهد را از رابطه زير ميتوان محاسبه نمود: كه در آن :K : نيرويي است كه تحت آن كمانش اتفاق مي افتد(N )Lk : طول آزاد تحت كمانش سيلندر (mm )E : مدول الاستيسيته كه براي فولاد  2.1e5 ميباشد (N/mm2 )I : ممان اينرسي سطح دايروي ميله پيستون كه از رابطه  محاسبه ميشود.با توجه به نيروي كمانش سيلندر، حداكثر بار مجاز كه ميتوان به يك سيلندر هيدروليك اعمال نمود از رابطه زير محاسبه مي گردد: F : حداكثر بار مجاز اعمالي به سيلندر (N )K : نيروي كمانش سيلندر (N )S : ضريب اطمينان (3.5 )5-طول كورس سيلندرمهمترين عامل در محدود نمودن طول كورس سيلندر امكان ايجاد كمانش در آن ميباشد. يعني به ازاء قطر پيستون ، قطر ميله پيستون و فشار كاري مشخص، مجاز به انتخاب محدوده خاصي از طول كورسها مي باشيم. در حالت كلي محدوده طول كورس نزديك به صفر تا حدود 10m را ميتوان برگزيد. ولي بايد توجه داشت كه در يك فشار كاري و سايز بخصوص امكان انتخاب هر طول كورسي نخواهد بود و شايد در تعيين قطر سيلندر مجبور به انتخاب سايز بزرگتري باشيم.  مثلا در فشار كاري 80bar براي داشتن طول كورس 1.5m نمي توان سيلندر 63/28 را انتخاب نمود بلكه مثلا بايد سيلندر 63/48 را برگزيد كه اين انتخاب روي نيرو و سرعت برگشت سيلندر تاثير ميگذارد.6-حداكثر سرعت سيلندردر يك سيلندر بدون بالشتك حداكثر سرعت پيستون به صورت طبيعي 8m/min ميباشد. اين مقدار براي سيلندرهاي بالشتكي تا 12m/min افزايش مي يابد. در مجموع، حداكثر سرعت كاري سيلندرها در سيستمهاي هيدروليكي معمولا0.5 m/sec ميباشد. البته بسته به نوع كار، ممكن است حداكثر سرعت 0.25 m/sec و يا مقادير ديگر انتخاب شوند. همچنين بايد توجه داشت كه سرعت سيلندر تابع اندازه پورتهاي ورود و خروج  روغن به آن نيز ميباشد.7-نحوه نصب سيلندرسيلندرهاي هيدروليكي را بسته به نوع كاربرد به يكي از صورتهاي زير بر روي فريم نصب مينمايند:1- Swivel clevis at cylinder cap2- Fork clevis at cylinder cap3- Rectangular flange at cylinder head4- Square flange at cylinder head5- Rectangular flange at cylinder cap6- Square flange at cylinder cap7- Trunion mounting at cylinder head8- Trunion mounting at center of cylinder9- Trunion mounting at cylinder cap10- Foot mounting11- Threaded holes in cylinder head and cap12- Extended tie rods at cylinder head13- Extended tie rods at cylinder cap14-Plain clevis at cylinder cap8- وجود ضربه گيرچنانچه طول كورس سيلندر طويل و وزني كه با خود همراه ميبرد سنگين و سرعت آن بيش از حدود 0.1 m/sec باشد، وزن موجود در اثر سرعت زياد باعث توليد انرژي جنبشي شديدي مينمايد. براي آنكه اين انرژي باعث خرابي سيلندر نشود بايستي توسط ضربه گير يا بالشتك در انتهاي كورس مانع ايجاد ضربه گرديم.9- نوع و كاربرد  سيلندرهيدرو سيلندرها داراي انواع گوناگوني ميباشند كه بسته به نوع كاربرد بايد آنها را انتخاب نمود. انواع سيلندرها به صورت زير ميباشد:سيلندرهاي با حركت خطي به صورت يككاره (يكطرفه : بدون فنر برگشت، با فنر برگشت، پلانجر وتلسكوپي) و دوكاره(يكطرفه و دو طرفه) ميباشند. سيلندرهاي با حركت دوراني به صورت چرخ و دندانه يا پره اي ميباشند.فرمولهاي محاسباتي مربوط به سيلندرها AK : مساحت موثر پيستون (Cm2)ASt : مساحت موثر دسته پيستون (Cm2)AR : مساحت حلقوي پيستون (Cm2)d1 : قطر پيستون (Cm)d2 : قطر دسته پيستون (Cm)  FE : نيروي فشاري (رفت) (N)P : فشار كاري (Mpa)AK : مساحت موثر پيستون (mm2)  FE : نيروي فشاري (رفت) (N)P : فشار كاري (bar)AK : مساحت موثر پيستون (Cm2)  FE : نيروي فشاري (رفت) (Kgf)P : فشار كاري (bar)AK : مساحت موثر پيستون (Cm2)

دسته بندی: فنی و مهندسی » مکانیک
تعداد مشاهده:
146
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 31

حجم فایل:67
کیلوبایت

 قیمت:

14,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
طراحيسيستمهاي هيدروليكهیدرولیکسیستمهای هیدرولیکطراحی هیدرولیکپرسهاي هيدروليكيسيلندرهاي هيدروليکروغن هیدرولیک اصول و طراحی سیستم هیدرولیک

به اشتراک بگذارید:

 • طرح توجیهی توليد و مونتاژ كامپيوتر

  طرح توجیهی توليد و مونتاژ كامپيوتر دریافت طرح توجیهی توليد و مونتاژ كامپيوتر دسته بندي : کارآفرینی » تولیدی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) طرح توجیهی توليد و مونتاژ كامپيوتر که توسط کارشناسان متخصص نگارش…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان اسلام آباد غرب

  نقشه کاربری اراضی شهرستان اسلام آباد غرب دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان اسلام آباد غرب دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اسلام آباد غرب (واقع در استان کرمانشاه)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate…

 • سیستم جامع مدیریت کابینت سازی با سی شارپ و اکسس

  سیستم جامع مدیریت کابینت سازی با سی شارپ و اکسس دریافت سیستم جامع مدیریت کابینت سازی با سی شارپ و اکسس دسته بندي : وب و برنامه نویسی » سی شارپ جزئیات و دریافت توضیحات:این پروژه یک سیستم جامع مدیریت…

 • اساس NTFS

  اساس NTFS دریافت اساس NTFS دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت قسمتی از متن :سیستم پرونده NT مجموعه ای از عملکرد ، قابلیت اعتماد و سازگاری را مهیا می کند که در سیستم…

 • پاورینت مدیریت کیفیت جامع (TQM)

  پاورینت مدیریت کیفیت جامع (TQM) دریافت پاورینت مدیریت کیفیت جامع (TQM) دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت پاورینت مدیریت کیفیت جامع (TQM)؛ 36 اسلاید زیبا و قابل ویرایش.اهداف مدیریت کیفیت جامع:جلب رضایت کامل مشتری با کم‌ترین هزینه…

 • گزارش كارآموزي رشته کامپیوتر شبكه Administratar

  گزارش كارآموزي رشته کامپیوتر شبكه Administratar دریافت گزارش كارآموزي رشته کامپیوتر شبكه Administratar دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت مقدمه:راه‌اندازي، كنترل و نگهداري شبكه شايد يكي از مشكل‌ترين و دشوارترين بخشهاي كاري يك…

 • طرح توجیهی توليد به ليمو و خيارشور به ظرفيت 620 تن در سال

  طرح توجیهی توليد به ليمو و خيارشور به ظرفيت 620 تن در سال دریافت طرح توجیهی توليد به ليمو و خيارشور به ظرفيت 620 تن در سال دسته بندي : کارآفرینی » صنایع غذایی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی،…

 • تحقیق در مورد عامل رفع مبتدا و خبر

  تحقیق در مورد عامل رفع مبتدا و خبر دریافت تحقیق در مورد عامل رفع مبتدا و خبر دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی جزئیات و دریافت مقدمه:از آن‌جا كه علم نحو علمي اعتباري است و در غالب موارد…

 • طرح توجیهی توليد پروفيل MDF

  طرح توجیهی توليد پروفيل MDF دریافت طرح توجیهی توليد پروفيل MDF دسته بندي : کارآفرینی » تولیدی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) توليد پروفيل MDFکه توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.  مناسب…

 • مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های اتوماسیون اداری

  مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های اتوماسیون اداری دریافت مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های اتوماسیون اداری دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و دریافت دانلود فصل دوم  ادبیات تحقیق…

 • تحقیق گفت وگوى ايران با سفير ونزوئلا درباره تحولات در آمريكاى لاتين

  تحقیق گفت وگوى ايران با سفير ونزوئلا درباره تحولات در آمريكاى لاتين دریافت تحقیق گفت وگوى ايران با سفير ونزوئلا درباره تحولات در آمريكاى لاتين دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های جریانهای نقدی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های جریانهای نقدی دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های جریانهای نقدی دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و دریافت دانلود فصل دوم مبانی نظری و پیشینه…

 • تحقیق مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي درآيين دادرسي مدني

  تحقیق مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي درآيين دادرسي مدني دریافت تحقیق مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي درآيين دادرسي مدني دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت مقدمه:مبحث ايرادات از مهمترين مباحث آيين دادرسي…

 • نقشه بخش های شهرستان ازنا

  نقشه بخش های شهرستان ازنا دریافت نقشه بخش های شهرستان ازنا دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان ازنا (واقع در استان لرستان)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و…

 • طرح توجیهی خدمات بينايی سنجی،چشم پزشكی و فروش لوازم و مواد چشم پزشكی

  طرح توجیهی خدمات بينايی سنجی،چشم پزشكی و فروش لوازم و مواد چشم پزشكی دریافت طرح توجیهی خدمات بينايی سنجی،چشم پزشكی و فروش لوازم و مواد چشم پزشكی دسته بندي : کارآفرینی » صنایع دارویی و پزشکی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح…

 • تحقیق واژگان ورزش نوين در زبان فارسي

  تحقیق واژگان ورزش نوين در زبان فارسي دریافت تحقیق واژگان ورزش نوين در زبان فارسي دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع واژگان ورزش نوين در زبان فارسي،در قالب Word و در…

 • نقشه ی جهت شیب شهرستان فلاورجان

  نقشه ی جهت شیب شهرستان فلاورجان دریافت نقشه ی جهت شیب شهرستان فلاورجان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان فلاورجان (واقع در استان اصفهان)نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45…

 • پروژه طـرح درس (تهيه و تدوين مواد درسي (2))

  پروژه طـرح درس (تهيه و تدوين مواد درسي (2)) دریافت پروژه طـرح درس (تهيه و تدوين مواد درسي (2)) دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت مقدمه:طرح پنج درس براي زبان آموزان سطح متوسط…

 • تحقیق استفاده از فناوری اطلاعات درحسابداری

  تحقیق استفاده از فناوری اطلاعات درحسابداری دریافت تحقیق استفاده از فناوری اطلاعات درحسابداری دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت قسمتی از متن :امروزه تحولات شگرفی در زمینه فناوری ‌اطلاعات رخ داده و پیشرفت‌ های آن فراگیر…

 • بررسي ميزان كارايي آموخته هاي مشاوران فارغ التحصيل از كارشناسي مشاوره در آموزش و پرورش

  بررسي ميزان كارايي آموخته هاي مشاوران فارغ التحصيل از كارشناسي مشاوره در آموزش و پرورش دریافت بررسي ميزان كارايي آموخته هاي مشاوران فارغ التحصيل از كارشناسي مشاوره در آموزش و پرورش دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم…

 • پاورپوینت انواع درب

  پاورپوینت انواع درب دریافت پاورپوینت انواع درب دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع انواع درب ،با فرمت ppt و در 35 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :درب های گردان در تمام…

 • تحقیق بررسی سابقه تاریخی سی و سه پل

  تحقیق بررسی سابقه تاریخی سی و سه پل دریافت تحقیق بررسی سابقه تاریخی سی و سه پل دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع سابقه تاریخی سی و سه پل،در قالب Word…

 • پروژه طراحی پستهای فشار قوی

  پروژه طراحی پستهای فشار قوی دریافت پروژه طراحی پستهای فشار قوی دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت پروژه ای کامل و جامع 210 صفحه ای با 11 فصل که تمامی مباحث پست های…

 • پاورپوینت درس اول مطالعات کلاس هشتم

  پاورپوینت درس اول مطالعات کلاس هشتم دریافت پاورپوینت درس اول مطالعات کلاس هشتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هشتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هشتم با موضوع درس اول مطالعات ،در قالب ppt و در 29 اسلاید،…

 • نمونه رزومه فارسی

  نمونه رزومه فارسی دریافت نمونه رزومه فارسی دسته بندي : عمومی » آزمون استخدامی جزئیات و دریافت ارائه رزومه کاری جهت استخداماطلاعات شخصيسوابق علمي و آموزشيمهارت ها و توانايي هاسوابغ اشتغال دسته بندی: عمومی » آزمون استخدامی تعداد مشاهده: 1213…

 • گزارش کارآموزی صنایع غذایی، کارخانه روغن نباتی

  گزارش کارآموزی صنایع غذایی، کارخانه روغن نباتی دریافت گزارش کارآموزی صنایع غذایی، کارخانه روغن نباتی دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت مقدمه:روغن ها و چربي ها از زمان هاي بسيار دور يكي از اجزاي اصلي و…

 • تحقیق پرداخت یارانه

  تحقیق پرداخت یارانه دریافت تحقیق پرداخت یارانه دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع پرداخت یارانه،در قالب Word و در 36 صفحه قابل ویرایش.فهرست مطالب1- مقدمه   2- تاريخچه پرداخت يارانه   1-2- تاريخچه پرداخت…

 • نقشه ی همبارش استان گیلان

  نقشه ی همبارش استان گیلان دریافت نقشه ی همبارش استان گیلان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی خطوط همبارش استان گیلاناین فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.…

 • پاورپوینت کتاب مباحث جاري در حسابداري تالیف دكتر حسين كرباسي يزدي انتشارات دانشگاه پیام نور

  پاورپوینت کتاب مباحث جاري در حسابداري تالیف دكتر حسين كرباسي يزدي انتشارات دانشگاه پیام نور دریافت پاورپوینت کتاب مباحث جاري در حسابداري تالیف دكتر حسين كرباسي يزدي انتشارات دانشگاه پیام نور دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و…

 • پاورپوینت معماری فرهنگسراي بهشت

  پاورپوینت معماری فرهنگسراي بهشت دریافت پاورپوینت معماری فرهنگسراي بهشت دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع معماری فرهنگسراي بهشت،با فرمت ppt و در 49 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :استان پهناور خراسان…

 • تحقیق زیست جانوری ( جبیر آهوی کویر ایران)

  تحقیق زیست جانوری ( جبیر آهوی کویر ایران) دریافت تحقیق زیست جانوری ( جبیر آهوی کویر ایران) دسته بندي : علوم پزشکی » جانور شناسی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:جـِبیر یکی از انواع آهو است که در ایران زندگی…

 • تحقیق همه چیز در مورد قوانین فوتبال

  تحقیق همه چیز در مورد قوانین فوتبال دریافت تحقیق همه چیز در مورد قوانین فوتبال دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع فوتبال،در قالب Word و در 24 صفحه قابل ویرایش.فهرست مطالبقانون…

 • آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

  آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان دریافت آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت قسمتی از متن:اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي، محاسبه، نظارت،…

 • کارآموزی مخابرات

  کارآموزی مخابرات دریافت کارآموزی مخابرات دسته بندي : کارآفرینی » خدماتی و آموزشی جزئیات و دریافت دسته بندی: کارآفرینی » خدماتی و آموزشی تعداد مشاهده: 155 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.doc تعداد صفحات: 43 حجم فایل:693 کیلوبایت  قیمت: 15,000 تومان پس…

 • تحقیق بررسي نگرش والدين ، مربيان ودانشجويان درمورد ضرورت آموزش پيش ازدبستان

  تحقیق بررسي نگرش والدين ، مربيان ودانشجويان درمورد ضرورت آموزش پيش ازدبستان دریافت تحقیق بررسي نگرش والدين ، مربيان ودانشجويان درمورد ضرورت آموزش پيش ازدبستان دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق…